• bg
  • en
 

prefooter

„В периода 16.09.2022 – 16.07.2023 г. РЕ БРАНД ПРИНТ ООД изпълнява проект
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МСП ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Процедура № BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
Общата стойност на проекта е 299 700,00 лв., от които 149 850,00 лв. съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU.“